El recorregut dels meus impostos

1. La recaptació local

Es realitza a través d'impostos directes, principalment l'IBI, i de taxes del municipi -com la d'escombraries.

2. Altres fonts d'ingressos

El pressupost municipal inclou altres ingressos provinents, principalment, de l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, que són els encarregats de recaptar altres ingressos com l'IVA i o l'IRPF.

3. En què s'empra?

L'Ajuntament utilitza el pressupost municipal per mantenir els serveis públics i les infraestructures de la ciutat.

Ingressos i despeses

Any

Dades pressupostàries al

 • Total Executat
  • Ingressos

  • Despeses

 • Total Pressupostat
  • Ingressos

  • Despeses

Indicadors pressupostaris
Resultat pressupostari ajustat
8.186.425,97 € 12.568.171,50 € 19.703.804,41 € 20.935.222,55 € 17.850.789,45 € 10.985.652,26 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals
190.787,97 € 3.448.139,25 € 14.171.929,45 € 16.047.031,87 € 13.234.552,20 € 8.874.473,22 €
Estalvi net
10.346.107,53 € 18.083.485,87 € 26.100.927,50 € 26.281.093,08 € 23.808.544,57 € 13.932.089,48 €
Capacitat/Necessitat de finançament
23.816.984,54 € 26.570.640,44 € 28.379.484,34 € 28.872.701,99 € 16.367.610,79 € 14.468.014,82 €
Regla de la despesa
COMPLIMENT COMPLIMENT COMPLIMENT COMPLIMENT COMPLIMENT COMPLIMENT
Deute viu
124.830.812,76 € 127.236.737,02 € 97.278.063,22 € 72.911.523,24 € 50.069.195,68 € 38.700.569,88 €

Les quantitats d'aquests indicadors es publicaran un cop liquidat el pressupost de l'any corrent en el primer trimestre de l'any següent.

Fonts de les dades

Nota

 • Els ingressos i despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament de Castelló de la Plana.
 • L'ajust de la inflació es fa l'1 de gener de 2019. La taxa d'inflació anual és la mitjana de la taxa interanual dels dotze mesos de l'any.